Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

VŠEOBECNÉ


Dovoľujeme si Vás pozvať na dopyt, ktorý prebehne formou "RFx - Dopyt".

Od 11.03.2020 11:00 bude sprístupnený internetový portál pre zadávanie vašej ponuky.
Vašu ponuku môžete zadávať až do 17.03.2020 11:00.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet, kritériá a Pravidlá elektronických aukcií PROebiz.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení elektronického výberového konania.

Liptovský Mikuláš, dňa: 11.03.2020 11:00

Tatry mountain resorts, a.s.
Boris Kovalčík
telefón: +421 915 885 286
email: kovalcik@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

PREDMET


Predmetom "RFx - Dopyt" sú tieto položky:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Hotelový trezor

Bližšia špecifikácia položky:
- dostatočný rozmer pre notebook 15,6"
- elektronický zámok s číselnou klávesnicou
26.00


Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý účastník má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.

Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Akceptácia VOPNnie; áno
Termín dodania od obdržania záväznej objednávky(text)


V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

PRIEBEH


Predkladanie ponúk

Od 11.03.2020 11:00 do 17.03.2020 11:00 predstaví účastník typy trezorov, ktoré by odporučil vyhlasovateľovi na základe účelu použitia a špecifikácie. Návrhov môže byť viacero. Variantné návrhy je možné zadávať cez prílohy účastníka.

Kontrolné kolo

Od 17.03.2020 11:00 do 20.03.2020 11:00 vyhlasovateľ zváži navrhované typy trezorov a vyberie typ, ktorý bude predmetom finálnej ponuky. O výbere bude vyhlasovateľ účastníka včas informovať.

Finálne ponuky

Od 20.03.2020 11:00 do 25.03.2020 11:00 bude účastník zadávať ponuku už na konkrétny typ priamo v aukčnej sieni.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

KRITÉRIA


EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA:

- Cena
- Technická špecifikácia

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, alebo vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť

- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou, vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


• Účastník Výberového Konania (ďalej len "VK" - myslí sa RFx) sa zaväzuje uviesť svoje kompletné a pravdivé údaje. Účastník VK plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov poskytnutých vyhlasovateľovi.

• Účastník znáša všetky náklady týkajúce sa prípravy a predloženia ponuky a Účastník nemá za žiadnych okolností právo ani nárok žiadať od vyhlasovateľa úhradu alebo čiastočnú úhradu týchto nákladov, a to bez ohľadu na priebeh či výsledok výberového konania pokiaľ sa strany pred predložením súťažnej ponuky nedohodli inak.

• Neoddeliteľnou súčasťou sú priložené Všeobecné podmienky nákupu TMR (VOPN), ktoré sú predložením ponuky automaticky akceptovaná účastníkom. Prípadné zmeny oproti VOPN môžu byť výsledkom negociácie o úprave ceny predmetu VK smerom nadol respektíve iných zvýhodňujúcich podmienok pre vyhlasovateľa.

• Všetky informácie poskytnuté Účastníkom môžu byť akokoľvek použité vyhlasovateľom a zdieľané v rámci skupiny vyhlasovateľa a jeho spriaznených spoločnostiach. Účastníci môžu použiť informácie vo VK len pre účely prípravy ponuky.

• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, VK zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo a to kedykoľvek pred pridelením zmluvy bez toho, aby mu týmto vznikli akékoľvek záväzky voči účastníkom alebo akákoľvek povinnosť informovať dotknutého účastníka či účastníkov o dôvodoch postupu vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

• Akákoľvek aktivita na strane účastníka, ktorá by viedla k zníženiu transparentnosti VK alebo ktorú vyhlasovateľ vyhodnotí ako závažné porušenie pravidiel uvedených vo Výzve môže viesť k vylúčeniu účastníka z VK a/alebo ku zrušeniu VK.

• Vyhlasovateľ nie je povinný zverejniť výsledky hodnotiaceho procesu/hodnotenia ponúk alebo zverejniť dôvod alebo dôvody účastníkovi, ktorý nebol úspešný.

• V ponukách doručených vo VK sa účastník zaväzuje poskytnúť také informácie, ktoré vyhlasovateľovi umožnia kompletnú analýzu ponuky.

• Počas hodnotenia ponuky môže vyhlasovateľ podľa vlastného uváženia požiadať účastníka o upresnenie jeho ponuky.

• Komunikácia vyhlasovateľa s účastníkmi bude prioritne prebiehať prostredníctvom elektronického portálu pre VK. Komunikácia mailom a mailové kontakty sú špecifikované v hlavičke výzvy do VK. Komunikácia na iné osoby vyhlasovateľa ako uvedené vo výzve do VK bez predošlého súhlasu administrátora VK môže byť považované za porušenie pravidiel a účastník vylúčený z VK.

• Účastník VK výslovne prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti a súhlasí, že vyhlasovateľ VK nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby internetovej softwarovej aplikácie, poruchy siete alebo výpadky servera v prípade elektronického VK. Ak nie je účastník VK schopný predložiť ponuku v dôsledku akýchkoľvek technických problémov, nevzniká mu nárok na predloženie ponuky inou cestou alebo náhradu akejkoľvek prípadnej škody.

• Ponukou účastníka sa na účely VK rozumie najnižšia cenová ponuka účastníka VK zadaná kedykoľvek počas prebiehajúceho VK (ďalej len „ponuka“). Účastník VK výslovne súhlasí s tým, že sa všetky ním poskytnuté ponuky, za predpokladu ich akceptácie vyhlasovateľom, stávajú záväznými a neodvolateľnými v celom ich rozsahu, a to po celú dobu platnosti ponuky. Pokiaľ nie je v zadaní VK uvedené inak, ponuka bude účinná minimálne počas troch (3) mesiacov po uplynutí lehoty na doručenie ponuky. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť každú ponuku s kratšou dobou účinnosti. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo požiadať o predĺženie doby účinnosti ponuky, ak to bude potrebné.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Boris Kovalčík
telefón: +421 915 885 286
e-mail: kovalcik@tmr.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Boris Kovalčík
telefon: +421 915 885 286
email: kovalcik@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

PRÍLOHY


1. Príloha pozvánky - TMR_VOPN.pdf

Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFQ - Trezory

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.