Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

VŠEOBECNÉ


Dovoľujem si Vás v mene spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej TMR alebo vyhlasovateľ) pozvať do RFP (request for proposal - požiadavka na predloženie súťažných ponúk ) pre projekt - PIVO , ktoré sa bude realizovať prostredníctvom elektronického systému Proebiz.

TMR týmto vyzýva vybraných účastníkov k predloženiu ponúk pre projekt - KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA.

Cieľom RFP je výber dodávateľa/ov pre kategóriu Nápoje pre vyhlasovateľa a podnikateľské subjekty, ktoré vyhlasovateľ v tomto RFP zastupuje (Eurocom Investment, a.,s., 1.Tatranská, a.s.).

Účelom RFP je dosiahnuť optimálne kvalitatívne, obchodné a dodacie podmienky a cez jednotlivé kolá RFP zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu nastávajúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Profil vyhlasovateľa

TMR je lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaním turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavný park a hotely v regióne.

Obchodná činnosť je rozdelená do troch hlavných segmentov – Hory & Aquapark, Hotely a Realitné projekty. Segment Hory & Aquapark zahŕňa horské strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách, ktoré ponúkajú 70 km lyžiarskych tratí, Aquaparky a komplexné služby, ako reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody, a k tomu prenájom a servis lyžiarskeho vybavenia.

Liptovský Mikuláš, dňa: 06.03.2020 12:28

Tatry mountain resorts, a.s.
Bajtala Michal
telefón: +421 918 793 965
email: bajtala@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

PREDMET


Predmetom "RFP" je projekt - KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA pod ktorým sa rozumie:

- Sortiment na prípravu kávy
- Sortiment na prípravu čajov
- Sortiment na prípravu horúcej čokolády
- Doplnkový sortiment ku káve
- Súvisiace technológie a inventár


Celkový predpokladaný ročný objem je:
káva 11 000 kg
čaj 500 000 ks
čokoláda 3 900 kg

Predmet RFP je rozdelený do nasledujúcich kategórií:
1. Prémium
2. Bar
3. Samoobslužná reštaurácia
4. Kongres a raňajky
5. Hotelové izby a wellness

Účastník nie je povinný zadať ponuku pre každú kategóriu.
Vyhlasovateľ zvažuje pre každú kategóriu možnosť zazmluvniť samostatne dodávateľa na káva alebo čaj alebo čokoládu.

OBMEDZENIE EXKLUZIVITY: obmedzenie sa vťahuje na Kategóriu "PRÉMIUM" a na všetky novo-otvorené prevádzky počas plynutia kontraktu.

V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa RFP.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

KRITÉRIA


EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Aspekty priamo ovplyvňujúce výhodnosť ponuky:

- Predajný potenciál a kvalita ponúkaného sortimentu
- Typ a kvalitatívne parametre súvisiacich technológií (v závislosti od kategórie)
- Finančná výhodnosť ponuky (cena, zľava, iné formy podpory)
- Kvalita a rozsah doplnkových a podporných služieb ponúkaných účastníkom (servis, školenia, audit kvality)
- Referencie a profil účastníka
- Pochopenie podnikateľských cieľov vyhlasovateľa, ktoré sa odrazia v charakteristikách ponúknutého riešenia
- Elektronická výmena dokladov (cenník v predpísanej štruktúre, objednávky, dodacie listy, faktúry)


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyhodnocovania ponúk ako za celok tak aj podľa jednotlivých kategórií sortimentu.

Rozhodnutie týkajúce sa hodnotiacich kritérií, spôsobu hodnotenia a samotného výberu je realizované výlučne vyhlasovateľom.

Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

PRIEBEH RFP


1. KOLO: Prezentácia portfólia účastníka
06.03.2020 10:00 do 16.03.2020 10:00 bude sprístupnený portál pre zadanie prvotných vstupov do RFP.

Postup v vstupnom kole:

Vo vstupnom kole požadujeme od účastníkov vypracovať ppt prezentáciu v nasledujúcej štruktúre:
1. predstavenie spoločnosti a zoznam referenčných partnerov
2. návrh, popis a fotky produktov, technológií a inventáru pre kategóriu "Prémium"
3. návrh, popis a fotky produktov, technológií a invetnáru pre kategóriu "Bar"
4. návrh, popis a fotky produktov, technológií a invetnáru pre kategóriu "Samoobslužná reštaurácia"
5. návrh, popis a fotky produktov, technológií a invetnáru pre kategóriu "Kongres a raňajky"
6. návrh, popis a fotky produktov, technológií a invetnáru pre kategóriu "Hotelové izby a wellness"
7. servis, školenia, logistika a iné

Pri tvorbe návrhu do prezentácie zohľadnite definíciu jednotlivých kategórií z priloženého súboru s názvom "Definícia kategórií prevádzok".

V samostatnom xls. súbore požadujeme priložiť základný cenník produktov, doplnkového sortimentu, technológií a inventáru navrhnutých v prezentácii (v tomto kole nie je podstatný business model financovanie technológií).

V prípade, že vyhlasovateľ identifikuje nevyhovujúce portfólio, môže byť účastník vyradený už vo vstupnom kole.

2. KOLO: Stretnutie s účastníkmi
Od 16.03.2020 10:00 do 31.08.2020 11:00 bude vyhlasovateľ organizovať stretnutia s vybranými účastníkmi. Presný termín a miesto stretnutia bude s dostatočným predstihom komunikovaný na účastníkov. Predmetom stretnutia bude konkrétnejšie predstavenie potrieb a predstáv vyhlasovateľa, možnosti účastníkov, priestor pre vzájomné otázky a odpovede, iné.


3. KOLO: Výber produktov, technológií a business modelu vyhlasovateľom
Od 31.08.2020 11:00 do 25.09.2020 15:00 bude prebiehať kolo, ktoré slúži vyhlasovateľovi na zhodnotenie výstupov z predchádzajúcich kôl. Účelom tohto kola je, že Vyhlasovateľ si vyberie sortiment,technológie a business model ktorý bude predmetom vypracovania súťažnej ponuky účastníkom. Vyhlasovateľ môže požiadať účastníka o prezentáciu a ochutnávky vybraných produktov pred predložením ponuky.


4. KOLO: Zadávanie súťažných ponúk
od 25.09.2020 15:00 do 05.10.2020 16:00 bude sprístupnený portál pre zadanie súťažných ponúk. Vyhlasovateľ v tomto kole doplní zadanie o informácie týkajúcich sa spresnenia predpokladaných objemov a kategorizáciu doplnkových plnení.


5. KOLO: Kontrolné kolo
Od 05.10.2020 16:00 do 20.10.2020 16:00 bude prebiehať kontrola a porovnávanie súťažných ponúk vyhlasovateľom.

6. KOLO: Negociácie
Od 20.10.2020 16:00 do 27.10.2020 15:00 bude vyhlasovateľ iniciovať negociácie s vybranými účastníkmi, ktorých ponuky boli vyhodnotené ako "postupujúce".
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

PODMIENKY


- Vyhlasovateľ vyvinul adekvátne úsilie uviesť informácie v RFP v najvyššej kvalite a presnosti. Zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za prípadne nezrovnalosti alebo mylné informácie obsiahnuté v tomto RFP.

- Účastník bude znášať všetky náklady týkajúce sa prípravy a predloženia ponuky a Účastník nemá za žiadnych okolností právo ani nárok žiadať od vyhlasovateľa úhradu alebo čiastočnú úhradu týchto nákladov, a to bez ohľadu na priebeh či výsledok výberového konania.

- Ponuky, všetky materiály a dokumenty predložené na základe tohto RFP sa stávajú po ich doručení vyhlasovateľovi vlastníctvom vyhlasovateľa. Ponuky a podporné dokumenty nebudú vrátené účastníkom pokiaľ sa tak účastník a vyhlasovateľ výslovne nedohodnú.

- Všetky informácie poskytnuté Účastníkom môžu byť akokoľvek použité vyhlasovateľom a zdieľané v rámci spoločností zastúpenými vyhlasovateľom. Účastníci môžu použiť informácie v RFP len pre účely prípravy ponuky.

- V ponukách reagujúcich na RFP je Účastník povinný poskytnúť také informácie, ktoré Vyhlasovateľovi umožnia kompletnú analýzu ponuky.

- Doba platnosti ponuky predloženej Účastníkom musí byť minimálne dva (2) mesiace po uplynutí lehoty na doručenie ponuky. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť každú ponuku s kratšou dobou platnosti. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať o predĺženie doby platnosti ponuky, ak to bude potrebné.

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo a to kedykoľvek pred pridelením zmluvy bez toho, aby mu týmto vznikli akékoľvek záväzky voči účastníkom alebo akákoľvek povinnosť informovať dotknutého účastníka či účastníkov o dôvodoch postupu vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe RFP, ak sa pri alebo po doručení ponuky účastníkom zistí, že informácie poskytnuté v ponuke sú klamlivé alebo v rozpore so zadaním špecifikovaným v RFP.

- Podmienky, ktoré sú uzatvorené na základe výsledkov tohto RFP má vyhlasovateľ plné právo automaticky aplikovať na novo-otvorené prevádzky (teda tie, ktoré ešte v čase tohto RFP neexistovali ale počas plynutia zmluvy boli zriadené). Naopak, zmluvný partner ako víťaz tohto RFP nemá žiadny nárok na zalistovanie svojich produktov v novo-otvorených prevádzkach pokiaľ na to vyhlasovateľ nedal súhlas.

- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.

- Neoddeliteľnou súčasťou RFP sú Všeobecné Obchodné Podmienky Nákupu TMR, ktoré sú predložením ponuky automaticky akceptované účastníkom. Prípadné zmeny oproti VOPN môžu byť výsledkom negociácie.

- Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby posunúť jednotlivé termíny kôl a ich charakter vzhľadom na vývoj RFP. Prípadné zmeny je vyhlasovateľ povinný účastníkom komunikovať.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Všetky otázky k RFP Vám zodpovie:
Bajtala Michal
telefón: +421 918 793 965
e-mail: bajtala@tmr.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu RFP Vám zodpovie administrátor:
Michal Bajtala
telefon: +421 918 793 965
email: bajtala@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

PRÍLOHY


1. Príloha pozvánky - TMR_VOPN_act1.pdf

2. Príloha pozvánky - Definícia_kategórií_prevádzok.xlsx

Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

RFP_KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.