Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

VŠEOBECNÉ


Dovoľujem si Vás v mene spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej TMR alebo Vyhlasovateľ) pozvať do RFP (request for proposal - požiadavka na predloženie súťažných ponúk ) pre výberové konanie - MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom elektronického systému Proebiz.


Cieľom RFP je výber dodávateľa/ov v kategórii POTRAVINY pre Vyhlasovateľa a podnikateľské subjekty, ktoré Vyhlasovateľ v tomto RFP zastupuje (1.Tatranská, a.s. Eurocom Investment, a.s.).

Účelom RFP je dosiahnuť optimálne kvalitatívne, obchodné a dodacie podmienky a cez jednotlivé kolá RFP zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu nastávajúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov.


V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet, kritériá a Pravidlá RFP.


Liptovský Mikuláš, dňa: 04.10.2019 09:24

Tatry mountain resorts, a.s.
Bajtala Michal

telefón: +421 918 793 965
email: bajtala@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

PREDMET


Predmetom "RFP" je MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY. Položky sú uvedené v prílohe "Podklad pre Účastníka RFP" - xls list "Nákupný kôš"

Predmet RFP je rozdelený na nasledovné sub-kategórie:

Štandardné mäso
- Hovädzie mäso
- Bravčové mäso

Prémiové a špeciálne mäso
- Prémiové hovädzie mäso
- Zverina
- Jahňacie a teľacie mäso

Mäsové výrobky
- Párky a klobásy
- Šunky a salámy
- Údené mäso a iné

Ryby
- Sladkovodné ryby
- Morské ryby

Vyhlasovateľ nekladie účastníkom podmienku sa zúčastniť výberového konania v každej z uvedených sub-kategórií. V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

KRITÉRIÁ


EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA

Aspekty priamo ovplyvňujúce výhodnosť ponuky:

- Kvalita ponúkaných produktov (na základe skúseností a výsledky testov)
- Finančná výhodnosť ponuky a spôsob kalkulácie cien (fixácia, aktualizácia cien, cenová politika)
- Distribúcia, logistika a dostupnosť produktov
- Šírka ponúkaného sortimentu
- Doplnkové a podporné služby
- Elektronická výmena dát a katalogizácia sortimentuOkrem iného, TMR bude brať do úvahy jeden alebo viacero nasledujúcich aspektov:

- miera naplnenia požiadaviek spoločnosti TMR
- pochopenie podnikateľských cieľov vyhlasovateľa, ktoré sa odrazia v charakteristikách ponuky
- voliteľné podmienky


NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Počet závozných dní v týždni(rozsah hodnôt)
Máte odberateľov s ktorými k dnešnému dňu spolupracujete v rámci elektronickej výmeny dát?Áno; Nie
Možnosť dodania katalógu sortimentu (v elektronickej podobe)áno; nie
Doba dodania od prijatia objednávky (v hod)(rozsah hodnôt)Rozhodnutie týkajúce sa hodnotiacich kritérií, spôsobu hodnotenia a samotného výberu je realizované výlučne vyhlasovateľom.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

PRIEBEH


1. KOLO Zadávacie kolo
04.10.2019 09:30 bude sprístupnený portál pre zadanie prvotných vstupov do RFP.


Zadávacie kolo je určené na zadanie úvodných ponúk a zadefinovanie nákupného koša. Vyhlasovateľ môže vyzvať účastníka k prezentácii a ochutnávkam vybraných produktov v jeho zariadeniach.

Vo zadávacom kole Účastník vyplní a do systému Proebiz nahrá (cez prílohy účastníka):

1. vyplnený dokument "Špecifikácia a návrh produktov". Návod na vyplnenie sa nachádza na úvodnom liste.

2. detailný popis produktu (špecifikáciu) v rámci prílohy "Vstupy RFP". Prípadnú podrobnejšiu špecifikáciu produktu je možné zadať v ľubovoľnom MS formáte, ktorú je potrebné nahrať do systému cez prílohy účastníka. Pri mäsovým výrobkom požaduje vyhlasovateľ doplniť presné zloženie produktov.

3. priložiť do prílohy účastníka kompletné katalógy

4. voliteľné podmienky. Tieto podmienky sa vypĺňajú priamo v aukčnej sieni

5. Návrh cien a popis cenotvorby a cenovej politiky, ktorá by bola uplatňovaná počas doby trvania kontraktu (návrh fixácie, aktualizácie cien)

Počas tohto kola bude účastník vopred informovaný o termíne prezentácie a výbere konkrétnych produktov.

Osobné stretnutia k RFP prebehnú počas negociačného kola s vybranými účastníkmi. Stretnutia môžu byť iniciované aj zo strany účastníka kedykoľvek pred negociačným kolom.

Vyhlasovateľ na zaklade vstupov z prvého kola môže vykonať selekciu Účastníkov do ďalšieho kola.

2. KOLO Testovanie a výber produktov
Od 11.10.2019 09:30 do 08.11.2019 09:30 prebehne Testovanie a výber produktov, ktoré slúži na výber produktov na základe vstupov z prvého kola a test vybraných produktov. Výstupom z tohto kola bude presne určený nákupný kôš a každý Účastník bude mať Vyhlasovateľom predpísane položky z katalógu Účastníka, ktoré budú predmetom súťažného kola.

3. KOLO Predkladanie súťažných ponúk
08.11.2019 09:30 bude začaté súťažné kolo slúžiace na predkladanie súťažných ponúk k položkám, ktoré určil Vyhlasovateľ.

Všetky ceny k vybraným položkám musia byť:

- vrátane dopravy na odberné miesto prevádzky
- bez DPH
- s fixáciou na 3 mesiace

V tomto kole môže Účastník aktualizovať aj ostatné parametre ponuky (napríklad voliteľné podmienky). Účastník však nemá povolené zameniť položky, ktoré boli vybrané Vyhlasovateľom bez predošlého súhlasu Vyhlasovateľa.


4. KOLO Negociácie

Na základe výstupov zo súťažného kola, Vyhlasovateľ vyberie postupujúcich účastníkov do negociácie. Predmetom negociácie budú obchodné podmienky, obchodný model, návrh zmluvy a pod.

5. KOLO Záverečné negociácie

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať elektronickú aukciu pre každú pod-kategóriu . V takom prípade bude Vyhlasovateľ Účastníka s dostatočným predstihom informovať a poskytne mu všetky potrebné inštrukcie.

6. KOLO #kolo6_nazev#

Výstupom záverečného negociačného kola bude výber dodávateľa/ov, pre celý predmet RFP. Predpokladané uzatvorenie RFP sa plánuje do 10.12.2019 10:00
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

OSTATNÉ PODMIENKY


- Účastník bude znášať všetky náklady týkajúce sa prípravy a predloženia ponuky a Účastník nemá za žiadnych okolností právo ani nárok žiadať od spoločnosti TMR úhradu alebo čiastočnú úhradu týchto nákladov, a to bez ohľadu na priebeh či výsledok výberového konania.

- Ponuky, všetky materiály a dokumenty predložené na základe tohto RFP sa stávajú po ich doručení spoločnosti TMR vlastníctvom TMR. Ponuky a podporné dokumenty nebudú vrátené Účastníkom.

- Všetky informácie poskytnuté Účastníkom môžu byť akokoľvek použité spoločnosťou TMR a zdieľané v rámci skupiny TMR a spriaznených spoločnostiach. Účastníci môžu použiť informácie v RFP len pre účely prípravy ponuky.

- Účastník predložením ponuky súhlasí so základným rámcom Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TMR (VOPN), ktorý sa premietne do zmluvných podmienok. Prípadné zmeny oproti VOPN môžu byť výsledkom negociácie.

- TMR má právo v prípade potreby posunúť jednotlivé termíny kôl a zmeniť ich charakter vzhľadom na vývoj RFP. Prípadné zmeny je vyhlasovateľ povinný účastníkom komunikovať.

- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo a to kedykoľvek pred pridelením zmluvy bez toho, aby mu týmto vznikli akékoľvek záväzky voči Účastníkom alebo akákoľvek povinnosť informovať dotknutého Účastníka či Účastníkov o dôvodoch postupu Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ je povinný všetkým Účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

- TMR si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe RFP, ak sa pri alebo po doručení ponuky Účastníkom zistí, že informácie poskytnuté v ponuke sú klamlivé alebo v rozpore so zadaním špecifikovaným v RFP.

- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie Vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom RFP je:
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému RFP Vám zodpovie:
Bajtala Michal
telefón: +421 918 793 965
e-mail: bajtala@tmr.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu RFP Vám zodpovie administrátor:
Michal Bajtala
telefon: +421 918 793 965
email: bajtala@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

PRÍLOHY


1. Príloha pozvánky - tmr_vopn.pdf

2. Príloha pozvánky - Špecifikácia_a_návrh_produktov.xls

Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

MÄSO, RYBY a MÄSOVÉ VÝROBKY

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 1 minútu.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.