Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

VŠEOBECNÉ


Dovoľujem si Vás pozvať v mene spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (daľej TMR) do Výberového konania (VK): Rental MOTION, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom systému ProeBiz.


Cieľom VK je výber dodávateľa na zabezpečenie predmetu VK pre obchodný koncept MOTION a unifikácia dodávateľsko-odberateľských podmienok pre všetky krajiny so zastúpením MOTION - SK, PL, CZ. Vyhlasovateľ má záujem o rozvíjanie viacročnej spolupráce s vybraným partnerom a z tohto dôvodu zvažuje
3-ročný zmluvný vzťah.


Účelom VK je dosiahnuť optimálne kvalitatívne, obchodné a dodacie podmienky pre spoločnosť TMR a cez jednotlivé kolá VK zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu nastávajúceho obchodného vzťahu.

Pod značkou MOTION sú združené špecializované obchody so športovou výbavou, lyžiarske školy a požičovne športovej výstroje.


Vyhlasovateľ týmto vyzýva vybraných účastníkov k predloženiu ponúk pre VK: Rental MOTION.

Vyhlasovateľ zastupuje v tomto VK všetky spriaznené spoločnosti skupiny TMR, ktorých prevádzky sú uvedené v prílohe pozvánky.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet VK, podmienky a kritériá VK a technické nastavenia systému ProeBiz.
Liptovský Mikuláš, dňa: 07.01.2020 15:30

Tatry mountain resorts, a.s.
Andrea Koblíčková
telefón: +421 905 214 215
email: koblickova@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

PREDMET


Predmetom VK je:

P. Č.NÁZOV POLOŽKYMJMNOŽSTVO
001.Lyže rentalpár3150.00
002.Lyžiarky rentalpár1700.00
003.Snowboard rentalks580.00
004.Snowboard boots rentalpár462.00
005.Lyžiarske paličkypár1695.00
006.Lyžiarska helmaks1100.00


Uvedené počty su expertným odhadom vyhlasovateľa a vyhlasovateľ sa nezaväzuje uzavretím tohto VK dané počty odobrať. Záväzné počty odberov budú definované v objednávkach viazaných na rámcovú zmluvu, ktorá bude výsledkom tohto VK.

Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý účastník má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.V prípade potreby bližšej špecifikácie sa, prosím, obráťte na vyhlasovateľa elektronického dopytu.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

POSTUP VO VK


1. Kolo - Predstavenie portfólia

Od 07.01.2020 15:00 do 14.01.2020 15:00 bude sprístupnený systém ProeBiz pre zadanie prvotných vstupov do VK. Toto kolo slúži na:

- predstavenie portfólia účastníka súvisiaceho s predmetom VK,
- vyplnenie prílohy "Podklad pre Účastníka"
- poskytnutie technických špecifikácií k produktom
- zoznam referencií
- ostatné podporné materiály, pokiaľ ich účastník považuje za dôležité (zoznam príloh nie je limitovaný)

Všetky podklady je potrebné nahrať v el. podobe do profilu účastníka (prílohy účastníka) v systéme ProeBiz a to do konca 1. kola. Odporúčaný formát dokumentov: Doc, Pdf, xls, jpg..

2. Kolo - Výber produktov vyhlasovateľom

Od 14.01.2020 15:00 do 28.02.2020 15:00 bude prebiehať interné kolo, ktoré slúži vyhlasovateľovi na zhodnotenie ponúknutého portfólia účastníkom v 1. kole a výber produktov, pre ktoré bude účastník pripravovať ponuku. Vyhlasovateľ môže požiadať účastníka o prezentáciu, vzorky a doplnenie informácií k vybraným produktom pred predložením ponuky. V závere tohto kola dostane účastník informáciu o výbere produktov, na ktoré bude zadávať súťažnú ponuku.

3. Kolo - Predkladanie súťažných ponúk

28.02.2020 15:00 do 06.03.2020 15:00 bude sprístupnený systém ProeBiz pre zadanie súťažných ponúk. Účastník v tomto kole zadá ponuku priamo do aukčnej sieni, podľa inštrukcií vyhlasovateľa, ktoré dostane v priebehu predchádzajúceho kola. Kolo potrvá do 27. 02. 2020 15:00

Ponuky zaslané iným spôsobom alebo po termíne, resp. v inom formáte môžu byť z vyhodnocovania vylúčené.

4. Kolo - Záverečná negociácia

06.03.2020 15:00 do 21.03.2020 17:00. V rámci tohto kola môže vyhlasovateľ iniciovať negociácie s vybranými účastníkmi. O realizácii a prípadných termínoch bude vyhlasovateľ informovať účastníkov v dostatočnom predstihu.

Predpokladaným termínom uzavretia VK je do týždňa (5 pracovných dní) od ukončenia negociácií, tj po 13. 03. 2020 o 17:00.


Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby posunúť jednotlivé termíny kôl a ich charakter vzhľadom na vývoj VK. Prípadné zmeny je vyhlasovateľ povinný účastníkom komunikovať.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

KRITÉRIA


EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA:

CENOVÉ PODMIENKY - nákupné ceny, mechanika cenotvorby, fixácia na stanovené obdobia, zľavy na doplnkový sortiment, iné formy zvýhodnenia nákupu, rôzne formy podpory.

KVALITATÍVNE PARAMETRE - výsledky testovania lyží, špecifikácia, záručné a reklamačné podmienky, referencie, business model, servis (doplnkové a podporné služby), miera naplnenia požiadaviek vyhlasovateľa, pochopenie podnikateľských cieľov vyhlasovateľa, ktoré sa odrazia v charakteristikách ponúknutého riešenia

TERITORIÁLNE PODMIENKY - schopnosť aplikovať dohodnuté podmienky ako výsledok VK pre všetky regióny so zastúpením Motion: SVK, PL, CZ
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

PODMIENKY VK


Vyhlasovateľ stanovil pre VK nasledovné súťažné podmienky:

- Účastník VK sa zaväzuje uviesť svoje kompletné a pravdivé údaje. Účastník VK plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov poskytnutých vyhlasovateľovi.

- Účastník bude znášať všetky náklady týkajúce sa prípravy a predloženia ponuky a Účastník nemá za žiadnych okolností právo ani nárok žiadať od TMR úhradu alebo čiastočnú úhradu týchto nákladov, a to bez ohľadu na priebeh či výsledok výberového konania pokiaľ sa vyhlasovateľ s účastníkom nedohodne inak.

- Ponuky, všetky sprievodné materiály a dokumenty predložené na základe tohto VK sa stávajú po ich doručení vyhlasovateľovi, vlastníctvom TMR. Ponuky a podporné dokumenty nebudú vrátené Účastníkom.

- V ponukách doručených vo VK sa účastník zaväzuje poskytnúť také informácie, ktoré vyhlasovateľovi umožnia kompletnú analýzu ponuky

- Počas hodnotenia ponuky môže vyhlasovateľ podľa vlastného uváženia požiadať účastníka o upresnenie jeho ponuky.

- Všetky informácie poskytnuté Účastníkom môžu byť akokoľvek použité spoločnosťou TMR a zdieľané v rámci skupiny TMR a spriaznených spoločnostiach. Účastníci môžu použiť informácie v VK len pre účely prípravy ponuky.

- Komunikácia vyhlasovateľa s účastníkmi bude prioritne prebiehať prostredníctvom elektronického portálu pre VK. Komunikácia mailom a mailové kontakty sú špecifikované v hlavičke výzvy do VK. Komunikácia na iné osoby vyhlasovateľa ako uvedené vo výzve do VK bez predošlého súhlasu administrátora VK môže byť považované za porušenie pravidiel a účastník vylúčený z VK. Ponuky alebo akékoľvek dokumenty, ku ktorým sa účastník vo VK zaväzuje, musia byť zadané výlučne cez systém Proebiz.

- Účastník VK výslovne prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti a súhlasí, že vyhlasovateľ VK nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby internetovej softwarovej aplikácie, poruchy siete alebo výpadky servera v prípade elektronického VK. Ak nie je účastník VK schopný predložiť ponuku v dôsledku akýchkoľvek technických problémov, nevzniká mu nárok na predloženie ponuky inou cestou alebo náhradu akejkoľvek prípadnej škody.


- Akákoľvek aktivita na strane účastníka, ktorá by viedla k zníženiu transparentnosti VK alebo ktorú vyhlasovateľ vyhodnotí ako závažné porušenie pravidiel uvedených vo Výzve môže viesť k vylúčeniu účastníka z VK a/alebo ku zrušeniu VK


- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, VK zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo a to kedykoľvek pred pridelením zmluvy bez toho, aby mu týmto vznikli akékoľvek záväzky voči účastníkom alebo akákoľvek povinnosť informovať dotknutého účastníka či účastníkov o dôvodoch postupu vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

- Vyhlasovateľ nie je povinný zverejniť výsledky hodnotiaceho procesu/hodnotenia ponúk alebo zverejniť dôvod alebo dôvody účastníkovi, ktorý nebol úspešný


- Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvného vzťahu uzatvoreného na základe VK, ak sa pri alebo po doručení ponuky Ponúkajúcim zistí, že informácie poskytnuté v ponuke sú klamlivé alebo v rozpore so zadaním špecifikovaným vo VK.

- Ponukou účastníka sa na účely VK rozumie najvýhodnejšia ponuka účastníka VK (v zmysle stanovených kritérií) zadaná kedykoľvek počas prebiehajúceho VK (ďalej len „ponuka“). Účastník VK výslovne súhlasí s tým, že sa všetky ním poskytnuté ponuky, za predpokladu ich akceptácie vyhlasovateľom, stávajú záväznými a neodvolateľnými v celom ich rozsahu, a to po celú dobu platnosti ponuky. Pokiaľ nie je v zadaní VK uvedené inak, ponuka bude účinná minimálne počas troch (3) mesiacov po uplynutí lehoty na doručenie ponuky. Vyhlasovateľ má právo odmietnuť každú ponuku s kratšou dobou účinnosti. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo požiadať o predĺženie doby účinnosti ponuky, ak to bude potrebné.

Základné zmluvné podmienky:

- dodacia podmienka DDP podľa Incoterms 2010

- platobná podmienka 30dní od doručenia FA

- prechod vlastnícka k predmete VK po potvrdení príjmu kupujúcim

- objednávateľom je vždy príslušná spoločnosť v rámci skupiny TMR v danej krajine (resp. objednávateľa určuje spoločnosť Tatry mountain resort, a.s.)

Ostatné dojednania zmluvy budú vychádzať z Všeobecných obchodných podmienok nákupu TMR (VOPN), ktoré sú v prílohe pozvánky do VK.

Predložením ponuky v 3. kole, účastník automaticky tieto podmienky akceptuje. Prípadná úprava stanovených podmienok je možná len prostredníctvom negociácie v zmysle zvýhodnenia súťažnej ponuky
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

VOLITEĽNÉ PODMIENKY


Voliteľné podmienky:
NÁZOV VOLITEĽNEJ PODMIENKYROZSAH HODNÔTPOVAHA
Súhlasíme so zapožičaním produktov na testovanieSúhlasíme; Nesúhlasíme
Posledný možný termín vystavenia objednávky na dodávku predmetu VK v sezóne 2020/2021(text)
Možnosť marketingovej podporyÁno; Nie
Súhlasíme so strediskovou exkluzivitou /v danom stredisku nebude možné poskytovať rovnaký produkt konkurencii/Nie; Áno
Možnosť zaradenia komisionálneho predaja /nerentalové lyže/Nie; Áno


Informácie o možnosti vkladania komentárov a príloh,
Administrátor povolil funkciu Komentáre, každý účastník má teda možnosť vložiť ku každej položke alebo voliteľnej podmienke dodatočnú informáciu, tzv. komentár. Vloženie vykonáte tak, že kliknete na názov položky alebo voliteľnej podmienky v "eAukčnej sieni". Potom sa otvorí nové okno s detailom položky a v ňom je tlačidlo "Pridať komentár". Po stlačení tlačidla už môžete vpisovať text alebo prikladať prílohy.
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

KONTAKTY


Vyhlasovateľom a realizátorom dopytu je:
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Všetky otázky k elektronickému dopytu Vám zodpovie:
Andrea Koblíčková
telefón: +421 905 214 215
e-mail: koblickova@tmr.sk

Všetky otázky k technickému zabezpečeniu elektronického dopytu Vám zodpovie administrátor:
Andrea Koblíčková
telefon: +421 905 214 215
email: koblickova@tmr.sk
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

PRÍLOHY


1. Príloha pozvánky - Podklady_pre_ucastnika_Tender_2020.xlsx

2. Príloha pozvánky - Zoznam_prevadzok_MOTION.xlsx

3. Príloha pozvánky - TMR_VOPN_act3.pdf

Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

PRAVIDLÁ


PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických tendrov PROEBIZ TENDERBOX
Výzva na účasť
v dopyte pre Tatry mountain resorts, a.s.

Rental MOTION

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.

AKO VSTÚPIŤ DO "RFx - DOPYT"
Odkaz na vstup do eAukčnej siene spolu s odkazom na túto pozvánku vám bol zaslaný e-mailom vyhlasovateľom tohto dopytu. Kliknutím na predmetný odkaz sa vám otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácii, kontaktujte prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

AKO SA Z eAUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ
Odhlásenie preveďte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Pokiaľ odhlásenie prevediete zavretím okna Internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 20 s.

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADANÍ PONUKY
eAukčná sieň slúži na zadanie cenových ponúk a voliteľných podmienok.
Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER! Ceny aj voliteľné podmienky je možné až do ukončenia ľubovolne meniť a upravovať. Platí posledná zadaná ponuka, ktorá sa nachádza v aukčnej sieni v okamihu ukončenia dopytového konania. Počas dopytového konania uvidíte iba svoju cenovú ponuku. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o zobrazení najlepších cien za jednotlivé položky (v tom prípade sa zobrazia v žltom stĺpci naľavo od vašej ponuky). Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naňho sa vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. fotka, príloha, apod.).

Voliteľné podmienky zadávajte kliknutím na riadok danej podmienky v pravom stĺpci (pokiaľ nie je podmienka vyplnená, je zobrazené v danom políčku slovo zmeniť alebo je políčko prázdne).

V priebehu dopytu prosím sledujte:
čas do konca kola - jeho pravidelná zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom
komunikácia s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať s administrátorom.

Celý priebeh dopytu od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line dopytu vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol vašej účasti.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE DOPYTU SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.